Praca dla RATOWNIKA Drukuj
piątek, 24 sierpnia 2012 14:15

                       

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Ratownik Wodny Pływalni i Instruktor Nauki Pływania w Aquapark Kutno.

 

 

 

 

Wymagania:

- posiadanie aktualnej książeczki ratowniczej i dokumentu potwierdzającego kwalifikacje instruktora nauki pływania,

- gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w weekendy,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- wykształcenie minimum średnie,

- obowiązkowość, komunikatywność i wysoka kultura osobista,

- umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

- znajomość języka angielskiego lub/innego języka obcego w stopniu komunikatywnym,

- dodatkowe uprawnienia lub szkolenia przydatne w ratownictwie wodnym.

 

Do obowiązków należeć będzie m.in.:

- stały nadzór i dbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, kontrola stanu urządzeń   oraz sprzętu na obiekcie,

- nauka pływania w ramach programów realizowanych przez MOSiR,

- egzekwowanie przestrzegania regulaminu obowiązującego na obiekcie,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora lub osobę wskazaną przez dyrektora.

 

Oferujemy:

 - pracę na pełen etat w trybie 2-zmianowym

 

 Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- oświadczenia kandydata: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku do godz. 12.00, można przesłać pocztą na adres: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, ul. Kościuszki 26 (decyduje data stempla pocztowego) lub składać osobiście w sekretariacie - pokój 101 Ośrodka,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór – Ratownik Wodny Pływalni i Instruktor Nauki Pływania”.

Nie przyjmujemy dokumentów aplikacyjnych drogą e-mailową.

Spośród złożonych dokumentów aplikacyjnych, komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne oraz zaprosi ich na rozmowy kwalifikacyjne,
o czym zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie.

Pozostałe osoby nie otrzymują informacji zwrotnej, a ich dokumenty nie będą zwracane.  
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.